Bằng Chứng Thanh Toán

 DẪN CHỨNG MỘT SỐ BẠN 

ID Tài Khoản Ngày Trạng Thái Thu Nhập Hoa Hồng Tổng cộng ( TIỀN USD ) Phương Thức Thanh Toán
15783 46*****49 8/8/2019 Đã Thanh Toán $12,423 $5,433 $17,856 Chuyển Khoản Ngân Hàng
15782 35*****25 8/8/2019 Đã Thanh Toán $13,244 $0 $13,244 Thanh Toán Paypal
15781 74*****62 8/8/2019 Đã Thanh Toán $11,341 $5,757 $17,098 Chuyển Khoản Ngân Hàng
15780 65*****64 8/8/2019 Đã Thanh Toán $20,144 $0 $20,144 Chuyển Khoản Ngân Hàng
15779 56*****17 8/8/2019 Đã Thanh Toán $21,422 $2,533 $23,955 Chuyển Khoản Ngân Hàng
15778 45*****13 8/8/2019 Đã Thanh Toán $13,124 $0 $13,124 Thanh Toán Paypal
15777 36*****66 8/8/2019 Đã Thanh Toán $15,224 $1,314 $16,538 Chuyển Khoản Ngân Hàng
15776 31*****58 8/8/2019 Đã Thanh Toán $14,214 $0 $14,214 Chuyển Khoản Ngân Hàng
15775 sf*****dg 8/8/2019 Đã Thanh Toán $14,212 $5,324 $19,536 Chuyển Khoản Ngân Hàng
15774 ch*****jj 8/8/2019 Đã Thanh Toán $13,424 $0 $13,424 Chuyển Khoản Ngân Hàng
15773 gg*****xb 8/8/2019 Đã Thanh Toán $11,442 $0 $11,442 Thanh Toán Momo
15772 34*****34 8/8/2019 Đã Thanh Toán $40,872 $1,425 $42,297 Chuyển Khoản Ngân Hàng
15771 23*****67 8/8/2019 Đã Thanh Toán $18,656 $0 $18,656 Chuyển Khoản Ngân Hàng
15770 33*****86 8/8/2019 Đã Thanh Toán $30,651 $3,532 $34,183 Chuyển Khoản Ngân Hàng
15769 57*****42 8/8/2019 Đã Thanh Toán $12,134 $0 $12,134 Chuyển Khoản Ngân Hàng
15768 63*****83 8/8/2019 Đã Thanh Toán $11,321 $2,424 $13,745 Thanh Toán Paypal
15767 64*****76 8/8/2019 Đã Thanh Toán $15,234 $0 $15,234 Chuyển Khoản Ngân Hàng
15766 33*****13 8/8/2019 Đã Thanh Toán $11,424 $2,424 $13,848 Chuyển Khoản Ngân Hàng
15765 42*****11 8/8/2019 Đã Thanh Toán $21,423 $4,253 $25,676 Thanh Toán Momo
15764 55*****24 8/8/2019 Đã Thanh Toán $22,342 $0 $22,342 Chuyển Khoản Ngân Hàng
15763 fs*****gh 8/8/2019 Đã Thanh Toán $11,324 $0 $11,324 Chuyển Khoản Ngân Hàng
15762 vr*****zn 8/8/2019 Đã Thanh Toán $31,314 $0 $31,314 Chuyển Khoản Ngân Hàng
15761 js*****hg 8/8/2019 Đã Thanh Toán $11,342 $0 $11,342 Thanh Toán Momo
15760 13*****16 8/8/2019 Đã Thanh Toán $14,213 $2,424 $16,637 Chuyển Khoản Ngân Hàng
15759 34*****27 8/8/2019 Đã Thanh Toán $13,213 $3,521 $16,734 Chuyển Khoản Ngân Hàng
15758 55*****54 8/8/2019 Đã Thanh Toán $12,324 $0 $12,324 Chuyển Khoản Ngân Hàng
15757 33*****99 8/8/2019 Đã Thanh Toán $22,442 $0 $22,442 Thanh Toán Paypal
15756 65*****11 8/8/2019 Đã Thanh Toán $30,956 $0 $30,956 Chuyển Khoản Ngân Hàng
15755 fg*****bf 8/8/2019 Đã Thanh Toán $11,352 $2,424 $13,776 Chuyển Khoản Ngân Hàng
15754 ds*****jf 8/8/2019 Đã Thanh Toán $24,252 $0 $24,252 Chuyển Khoản Ngân Hàng
15753 ss*****aj 8/8/2019 Đã Thanh Toán $12,554 $3,244 $15,798 Thanh Toán Momo
15752 30*****06 8/8/2019 Đã Thanh Toán $11,324 $0 $11,324 Chuyển Khoản Ngân Hàng
15751 55*****18 8/8/2019 Đã Thanh Toán $12,423 $1,312 $13,735 Chuyển Khoản Ngân Hàng
15750 31*****78 8/8/2019 Đã Thanh Toán $21,423 $0 $21,423 Thanh Toán Paypal
15749 10*****44 8/8/2019 Đã Thanh Toán $12,421 $4,234 $16,655 Chuyển Khoản Ngân Hàng
15748 55*****15 8/8/2019 Đã Thanh Toán $32,532 $0 $32,532 Chuyển Khoản Ngân Hàng