Bằng Chứng Thanh Toán

 DẪN CHỨNG MỘT SỐ BẠN 

ID Tài Khoản Ngày Trạng Thái Thu Nhập Hoa Hồng Tổng cộng ( TIỀN USD ) Phương Thức Thanh Toán
17247 26*****55 25/9/2018 Đã Thanh Toán $12,324 $24,213 $36,537 Chuyển Khoản Ngân Hàng
17246 20*****66 25/9/2018 Đã Thanh Toán $11,424 $2,424 $13,848 Chuyển Khoản Ngân Hàng
17245 34*****16 25/9/2018 Đã Thanh Toán $31,424 $1,314 $32,738 Chuyển Khoản Ngân Hàng
17244 46*****02 25/9/2018 Đã Thanh Toán $20,982 $0 $20,982 Chuyển Khoản Ngân Hàng
17243 57*****32 25/9/2018 Đã Thanh Toán $23,241 $0 $23,241 Chuyển Khoản Ngân Hàng
17242 56*****62 25/9/2018 Đã Thanh Toán $13,212 $10,652 $23,864 Chuyển Khoản Ngân Hàng
17241 38*****52 25/9/2018 Đã Thanh Toán $13,241 $0 $13,241 Chuyển Khoản Ngân Hàng
17240 16*****22 25/9/2018 Đã Thanh Toán $21,313 $4,563 $25,876 Chuyển Khoản Ngân Hàng
17239 48*****85 25/9/2018 Đã Thanh Toán $12,313 $0 $12,313 Chuyển Khoản Ngân Hàng
17238 fd*****kg 25/9/2018 Đã Thanh Toán $13,142 $0 $13,142 Chuyển Khoản Ngân Hàng
17237 ff*****jh 25/9/2018 Đã Thanh Toán $12,421 $0 $12,421 Chuyển Khoản Ngân Hàng
17236 22*****56 25/9/2018 Đã Thanh Toán $14,323 $2,432 $16,755 Chuyển Khoản Ngân Hàng
17235  33*****54 25/9/2018 Đã Thanh Toán $21,134 $0 $21,134 Thanh Toán Paypal
17234 67*****94 25/9/2018 Đã Thanh Toán $30,144 $0 $30,144 Chuyển Khoản Ngân Hàng
17233 gf*****jd 25/9/2018 Đã Thanh Toán $12,424 $3,452 $15,876 Chuyển Khoản Ngân Hàng
17232 39*****63 25/9/2018 Đã Thanh Toán $40,144 $0 $40,144 Thanh Toán Paypal
17231 27*****36 25/9/2018 Đã Thanh Toán $13,245 $0 $13,245 Chuyển Khoản Ngân Hàng
17230 26*****74 25/9/2018 Đã Thanh Toán $23,134 $2,434 $25,568 Chuyển Khoản Ngân Hàng
17229 66*****98 25/9/2018 Đã Thanh Toán $21,315 $0 $21,315 Thanh Toán Paypal
17228 cj*****jn 25/9/2018 Đã Thanh Toán $31,424 $1,425 $32,849 Thanh Toán Momo
17227 dg*****kg 25/9/2018 Đã Thanh Toán $33,124 $0 $33,124 Chuyển Khoản Ngân Hàng
17226 dj*****sj 25/9/2018 Đã Thanh Toán $12,134 $0 $12,134 Chuyển Khoản Ngân Hàng
17225 hd*****jf 25/9/2018 Đã Thanh Toán $12,525 $3,532 $16,057 Chuyển Khoản Ngân Hàng
17224 24*****47 25/9/2018 Đã Thanh Toán $14,323 $0 $14,323 Chuyển Khoản Ngân Hàng
17223 23*****17 25/9/2018 Đã Thanh Toán $12,412 $0 $12,412 Chuyển Khoản Ngân Hàng
17222 hg*****17 25/9/2018 Đã Thanh Toán $20,422 $2,421 $22,843 Chuyển Khoản Ngân Hàng
17221 tt*****dd 25/9/2018 Đã Thanh Toán $13,243 $0 $13,243 Thanh Toán Paypal
17220 be*****fj 25/9/2018 Đã Thanh Toán $21,321 $2,434 $23,755 Chuyển Khoản Ngân Hàng
17219 xn*****hk 25/9/2018 Đã Thanh Toán $13,133 $0 $13,133 Chuyển Khoản Ngân Hàng
17218 hm*****hf 25/9/2018 Đã Thanh Toán $11,314 $2,424 $13,738 Chuyển Khoản Ngân Hàng
17217 sr*****yk 25/9/2018 Đã Thanh Toán $13,245 $0 $13,245 Thanh Toán Momo
17216 54*****27 25/9/2018 Đã Thanh Toán $14,213 $5,233 $19,446 Chuyển Khoản Ngân Hàng
17215 jh*****sh 25/9/2018 Đã Thanh Toán $23,245 $0 $23,245 Chuyển Khoản Ngân Hàng
17214 hs*****hf 25/9/2018 Đã Thanh Toán $13,214 $0 $13,214 Chuyển Khoản Ngân Hàng
17213 32*****67 25/9/2018 Đã Thanh Toán $20,421 $1,423 $21,844 Chuyển Khoản Ngân Hàng
17212 51*****58 25/9/2018 Đã Thanh Toán $13,123 $4,533 $17,656 Chuyển Khoản Ngân Hàng